Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

   1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
   2. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ
   3. การขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

   1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
   2. การแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
   3. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

   1. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม
   2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสังคม
   3. การควบคุมและป้องกันโรค

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา

   1. การเพิ่มโอกาสการับรู้ข่าวสารแก่ประชาชน
   2. การส่งเสริมการศึกษา
   3. การส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนและภาคบังคับ
   4. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
   5. การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

   1. การส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชน
   2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
   3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนา

   1. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   2. การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th