Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนคณะผู้บิหาร สมาชิก อบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ
     1.1 งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานสารบรรณ
        - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
        - งานบริหารงานบุคคล
        - งานเลือกตั้ง
        - งานตรวจสอบภายใน
        - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
     1.2 งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานนโยบายและแผนพัฒนา
        - งานวิชาการ
        - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
        - งานงบประมาณ
     1.3 งานกฎหมายและบังคับคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานกฎหมายและนิติกรรม
        - งานดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
        - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
        - งานระเบียบการคลัง
        - งานข้อบัญญัติ อบต.
     1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานอำนวยการ
        - งานป้องกัน
        - งานช่วยฟื้นฟู
        - งานกู้ภัย
     1.5 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานอนามัยชุมชน
        - งานสาธารณสุขมูลฐาน
        - งานสุขศึกษา
        - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
        - งานป้องกันยาเสพติด

2. ส่วนการคลัง
   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่าย เงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติการเงินประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวันการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของ อบต. การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
     2.1 งานการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบ
        - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
        - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
        - งานเก็บรักษาเงิน
     2.2 งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานการบัญชี
        - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
        - งานงบการเงินและงบทดลอง
        - งานงบแสดงฐานะการเงิน
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
        - งานพัฒนารายได้
        - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
        - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
        - งานพัสดุ
        - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ


3. ส่วนโยธา
   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและการจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งานคือ
     3.1 งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
        - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
        - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
        - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับชอบ
        - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
        - งานวิศวกรรม
        - งานประเมินราคา
        - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
        - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
        - งานออกแบบ
     3.3 ประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
        - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
        - งานระบายน้ำ
        - งานจัดตกแต่งสถานที่
     3.4 งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานสำรวจแผนที่
        - งานวางผังพัฒนาเมือง
        - งานควบคุมทางผังเมือง
        - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

4. ส่วนการศึกษาฯ
   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการแนะแนว การวัดประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวิจัยการวางโครงการสำรวจเก็บข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ     การพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ
     4.1 งานบริหารงานการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานบริหารวิชาการ
        - งานนิเทศการศึกษา
        - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
        - งานลูกเสือและยุวกาชาด
     4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
        - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
        - งานกิจการศาสนา
        - งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
        - งานกิจการเด็กและเยาวชน
        - งานกีฬาและนันทนาการ


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th