Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายและแผนงาน

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    1.2 การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ
    1.3 การดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง
    1.4 การดำเนินการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน
    1.5 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาใช้งานได้
    1.6 ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
    1.7 ดำเนินการติดตั้งป้ายบอกสถานที่
    1.8 ดำเนินการขยายเขต ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
    1.9 ดำเนินการปรับปรุงสนับสนุนระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
    2.1 ดำเนินการสร้างเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
    2.2 ดำเนินการปรับปรุงและจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการส่งเสริมอาชีพ
    2.3 ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนและทุนหมุนเวียนให้กลุ่มอาชีพ
    2.4 ดำเนินการจัดตั้งลานค้าขายของตำบลคำไหล
    2.5 ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนา OTOP

3. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
    3.1 ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
    3.2 ดำเนินการจัดหาเบี้ยยังชีพ เงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV
    3.3 ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
    3.4 ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
    3.5 ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    4.1 ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
    4.2 ดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
    4.3 ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชานตามมาตรฐานสากล (ISO)

5. นโยบายการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5.1 ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    5.2 ดำเนินการจัดหาพาหนะสำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    5.3 ดำเนินการจัดหาถังรองรับขยะในชุมชน และบรรเทาสาธารณภัย
    5.4 ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
    5.5 ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ และรักษาแหล่งน้ำ
    5.6 ดำเนินการปลูกป่าชุมชน

6. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    6.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณี
    6.2 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th