Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายชาญชัย พิมพ์ทรัพย์
ประธานสภา อบต.คำไหล
Responsive image
Responsive image
นายเลย คำสุนี
รองประธานสภา อบต.คำไหล
Responsive image
Responsive image
นางสาวนวพรรณ มังคละพลัง
เลขานุการสภา อบต.คำไหล
Responsive image
นายสมปอง คำสุดแสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
Responsive image
นายบรรจบ ทาระธรรม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
Responsive image
นายคำโสม ศรีบุระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายเลย คำสุนี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
Responsive image
นางสาวยศสินี ศรีบุระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายเจริญ ทองเหลือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายจันทา มิ่งไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายเฉลิม สว่างแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
Responsive image
นางระพิณ ศรีสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
Responsive image
นางบรรหาร ศรีสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
Responsive image
นายณรงค์ วังแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายเสนีย์ โนนดงกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายเสริมศักดิ์ แก้วกัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายประพัก นาเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายสมศรี สมทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
Responsive image
นายบัญชา แปลงศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
Responsive image
นายสมศรี ศรีบุระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
Responsive image
นางเกษร สวัสดิ์พงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
Responsive image
นางศรีไพร ชำนาญเวช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
Responsive image
นายบุญมี สัมพันธวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
Responsive image
นายสำรี เรืองทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
Responsive image
นายสนั่น วารินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
Responsive image
นายสุดใจ กัญหาพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
Responsive image
นายเชิดชัย ทองขาว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
Responsive image
นางสาวสนทญา พิมพ์ทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
Responsive image
นายกัณหา แสนทวีสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
Responsive image
นายสมเกียรติ เทียมทัศน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
Responsive image
นายวันนา ไวแก้วศูนย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
Responsive image
นายสุริยา คืนดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
Responsive image
นายสภัก ประทุมทิพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
Responsive image
นางสาวกัณหา นามสมดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
Responsive image
นายสีคาน แสนโสม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
Responsive image
นายดอกรัก แว่นระเว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17
Responsive image
นายไสว ชมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17
Responsive image
นายชาญชัย พิมพ์ทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18
Responsive image
นายสมัย ทองพูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th