Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวนวพรรณ มงคละพลัง
ปลัด อบต.คำไหล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
จ.ส.อ.ปรีชา เวียงนนท์
รองปลัค อบต.คำไหล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
น.ส.ณัฐลิตา พุ่มแก้ว
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางธีระพร ทองเทพ
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวณัฐลิตา พุ่มแก้ว
บุคลากร
Responsive image
นางวัชราภรณ์ จันทะเวช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายพรชัย ทองรองบิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
น.ส.ขวัญหทัย บุญสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Responsive image
น.ส.วิจิตรา หลักเขตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวสมฤทัย สร้อยสีหา
ผู้ช่วยบุคลากร
Responsive image
น.ส.รัตนาภรณ์ เหนือโชติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
Responsive image
นางสาวสาวิตรี สว่างแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายกิตติโรจน์ ดวงบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายมนตรี หมดหลง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายทศพร ทองรอง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
Responsive image
นายสัมฤทธิ์ แปลงศรี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายชัยณรงค์ศักดิ์ พรมศรี
นักการ
Responsive image
นายสมศรี โขมะจิตร
พนักงานขับรถ
Responsive image
นางกชกร ประสมศรี
แม่บ้าน
Responsive image
Responsive image
นายธีรนัย บำรุงพงษ์
ยาม

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th