Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายสรวิชญ์ แสงดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางบุญเลิศ ชุมพร
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ห้วยหมาก
Responsive image
นางสาวจินตนาการ หาญวิชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ห้วยหมาก
Responsive image
นางสันทนา มากดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ห้วยหมาก
Responsive image
นางสาววิไล โครตจันคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ห้วยหมาก
Responsive image
นางจันทิพย์ มิ่งไชย
ครูผู้ดูแลเด้ก ศพด.คำไหล
Responsive image
นางอรดี จักรศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำไหล
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศศิธร ประสมศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำไหล
Responsive image
นางสาวรุ่งฤดี สอนอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองเชือก
Responsive image
นางสาวนงนุช ดอกแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองเชือก
Responsive image
นางสาวพิสมัย หัสดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองเชือก
Responsive image
นางสาวคณิตา แสนโสม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ดอนตูม
Responsive image
นางหนูเพียร พวงพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ดอนตูม
Responsive image
Responsive image
นายกฤษดา สอนอาจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th