ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่1-18 ตำบลคำไหล เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้องและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นได้
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ หลูกสูตรการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติดให้โทษ เพื่อส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านให้มีการเฝ้าระวังตนเองได้อย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดปัญหาทางสังคมไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติสายตา และแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อการพิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-18 และประชาชนตำบลคำไหล ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566) ณ วัดธาตุรังษี ที่ 1 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาญัตติ เรื่องใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล มอบเงินชดเชยค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/ยุ้งข้าว/คอกสัตว์/โรงเรือนเก็บพืชผลการเกษตร ของประชาชนตำบลคำไหลที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ จำนวน 94 ครัวเรือน
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ “หลักสูตรส่งเสริมการเพาะพันธ์ปลาน้ำจืด” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ร่วมกับอาสาบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบล ประจำปี 2565
ศุนย์ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลคำไหล มอบวัสดุอุปกรณ์ ให้กับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปรำจำปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565
วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่
วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตำบลคำไหล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล คำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูพนักงานจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ และการทำงานเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.คำไหล ออกพ่นยากำจัดแมงปีกแข็ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ 17 บ้านดอนช้าง ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

       แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ