ข่าวกิจกรรม

       วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.คำไหล ร่วมงานกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย อปท.ศรีเมืองใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันอังคาร ที่14 มีนาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รพ.สต. ร่วมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน

       ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ และแม่ที่มีความเสี่ยงควรฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลที่มีหมอสูติและหมอเด็กพร้อม #Crงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

       วันที่ 14 มกราคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ภายในงานมีกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายพร้อมแจกของรางวัลฟรีมากมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลคำไหล ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ ที่ทำการอบต.คำไหลตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมบุคลากรของ อปท.องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่22-23ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสูงสุดต่อองค์กร รวมถึงการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

       วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ร่วมพิธีเปิด”งานประจำปี งานกาชาดและงานบุญกุ้มข้าวใหญ่” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวนาและหารายได้ให้กิ่งกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่ สำหรับสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอใกล้เคียง ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดธาตุรังษ๊ บ้านคำไหล หมู่ที่ 1 ตำบลคำไหล ซึ่งเป็นการขยายผลถนนสายวัฒนธรรมตบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่าง วัด และ ชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นวัดตัวแทนของตำบลคำไหล ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายก อบต.คำไหล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคประชาชน/เอกชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

       วันที่ 9 ธันวาคม 2565องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 หว่างวันที่1-15 ธันวาคม 65 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้วยพลังบวร โดยให้ความรู้เรื่องขยะเปียก และวิธีทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยมีกลุ่มเป้ากำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลคำไหล ครู/นักเรียน คณะสงฆ์วัดธรรมรังสี ณ วัดธรรมรังสี บ้านห้วยหมากเหนือ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 น. นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ มอบหมายให้ นายเดชชาติ ทวีแก้ว ปลัดอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันดินโลก" 2565 (World Soil Day 2022) ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน (Soils, where food begins)" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และประกาศเจตนารมย์ในการตระหนักรู้ คุณค่า และรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรดิน พร้อมกับทั่วโลก และรวมพลแสดงพลังการรณรงค์ และการสาธิตฐานเรียนรู้เกี่ยวกับดิน โดยมี นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และพระครูสุทธาจารวัตร เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่-โขงเจียม (ธ) เป็นประธานสงฆ์ ในการนี้มีคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ตำบลคำไหล ร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมเพรียงกัน

        วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล และ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลคำไหล ร่วมต้อมรับหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานระดับต้น) ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายนิคม ปราณีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการติดตามแผน ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครู พนักงานจ้าง อบต.คำไหล ร่วมบริจาคโลหิตจากเหล่ากาชาดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ รายชื่อดังนี้ 1.นายสมัคร บุญเหลา รองนายก อบต.คำไหล 2.นางสาวยศสินี ศรีบุระ รองนายก อบต.คำไหล 3.นายจตุรานนท์ เจียรนัย รองปลัด อบต.คำไหล 4.นายจำเริญ จันทร์วังทอง พนักงานจ้างทั่วไป 5. น.ส.ธนิดา แพงสิงห์ ผช.ธุรการ(กองช่าง) 6.ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิมพ์ วิมล ประสมศรี ครู ศพด.ดอนตูม 7.น.ส.สันทนา มากดี ครู ศพดห้วยหมาก

       วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาปศุสัตว์ ในเขตตำบลคำไหล ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในหมู่บ้านรับผิดชอบ

       ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายทวี ราสุวรรณ นายก อบต.คำไหล พร้อมด้วยคณะบริหาร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล เพื่อแจ้งข้อราชการ และการปฏิบัติงานต่างๆ ของแต่ละส่วนงาน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

       วันที่ 22 กันยายน 2565 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหลประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 12 กันยายน 2565 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล มอบกล้อง CCTV ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในตำบลคำไหล และโรงเรียนในตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนโดย... บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด

       วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ