ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์แก่งจุการ ประจำปี 2567"เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567“ โดยมีนางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขต 7 ประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ แหล่งท่องเที่ยวแก่งจุการ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ นำโดย นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ได้ดำเนินการจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" เพื่อจัดระบบจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล ไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ณ บ้านห้วยหมาก หมู่ 18 ตำบลคำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อาสาสมัครหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผอ.รพ.สต. และทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนRE-X-RAYอำเภอศรีเมืองใหม่ โดย นางมนัสนันท์ สาธุพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอศรีเมืองใหม่ ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนของทุกครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 โดยมีนักเรียนจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 คำไหลดอนใหญ่ ร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหมองเชือก ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ภายในงานมีกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายพร้อมแจกของรางวัลฟรีมากมาย กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคำไหล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประจำปี พ.ศ. 2566
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่1-18 ตำบลคำไหล เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้องและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นได้
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ หลูกสูตรการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติดให้โทษ เพื่อส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านให้มีการเฝ้าระวังตนเองได้อย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดปัญหาทางสังคมไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติสายตา และแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อการพิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-18 และประชาชนตำบลคำไหล ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566) ณ วัดธาตุรังษี ที่ 1 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาญัตติ เรื่องใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล มอบเงินชดเชยค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/ยุ้งข้าว/คอกสัตว์/โรงเรือนเก็บพืชผลการเกษตร ของประชาชนตำบลคำไหลที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ จำนวน 94 ครัวเรือน
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ “หลักสูตรส่งเสริมการเพาะพันธ์ปลาน้ำจืด” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ