กองการศึกษา

นายจตุรานนท์ เจียระนัย

รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 098-8693618

 


พนักงานส่วนตำบล

นายสุนันท์ นิรันดร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ

 


ข้าราชการครู

-ว่าง-

ครู

นางสาวรุ่งฤดี สอนอาจ

ครูชำนาญการ

นางสาวชญานิศา แสนโสม

ครูชำนาญการ

นางสาวจินตนาการ หาญวิชา

ครูชำนาญการ

นางจันทร์ทิพย์ มิ่งไชย

ครูชำนาญการ

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายวิศรุต ศรีทา

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวสันทนา มากดี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางหนูเพียร พวงพันธ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรวรรณ ล่ำสัน

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิมพ์วิมล ประสมศรี

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางอรดี จักรศรี

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางสาวนงนุช ดอกแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางสาวสุดารัตน์ แปลงศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตน์ติยา บำรุงพงษ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพีรยา ทองเหลือง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวน้ำฝน บุญธรรม

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริดาว ผูกพันธ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมัย หัสดี

ผู้ดูแลเด็ก

-นางสาวอมรรัตน์ ทองพูล-

ผู้ดูแลเด็ก

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ