สำนักปลัด

สิบตำรวจโทวีระพงษ์ จำปามูล

ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 099-1714199

 

สิบเอกสุวัฒชัย รอดจากเข็ญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 


พนักงานส่วนตำบล

นายประเสริฐ ศรีจันทร์

นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ

นางวัชราภรณ์ จันทะเวช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวปัณณรัตน์ ทาศิริ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายโชคดี สุวรรณไตรย์

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายสุนันท์ นิรันดร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ เหนือโชติ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสมฤทัย สร้อยสีหา

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาววิจิตรา หลักเขตร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศิริมาศ บุญธรรม

ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายทศพร ทองรอง

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายกิตติโรจน์ ดวงบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายมนตรี หมดหลง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวขวัญหทัย โพธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสาวิตรี สว่างแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมศรี โขมะจิตร์

พนักงานขับรถยนต์

นายสรรเพชร กณารักษ์

พนักงานขับรถยนต์

นายปัญญาวุฑ นาจาน

คนงานทั่วไป

นายจำเริญ จันทร์วังทอง

นักการภารโรง

นางธัญญรัตน์ แท่นทอง

คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)

นายธนัญชัย บำรุงพงษ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาม

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ